Sprawa C-433/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 30 czerwca 2022 r. - Autoridade Tributária e Aduaneira/HPA - Construções, SA

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.380.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 października 2022 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 30 czerwca 2022 r. - Autoridade Tributária e Aduaneira/HPA - Construções, SA
(Sprawa C-433/22)

Język postępowania: portugalski

(2022/C 380/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 października 2022 r.)

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Autoridade Tributária e Aduaneira

Druga strona postępowania: HPA - Construções, SA

Pytanie prejudycjalne

Czy pkt 2 załącznika IV do dyrektywy VAT 1  stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym obniżona stawka VAT może być stosowana jedynie do umów o roboty budowlane mających na celu naprawę i remont nieruchomości w mieszkaniach prywatnych, które są zamieszkane w chwili wykonywania tych działań?

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. 2006, L 347, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.