Dz.U.UE.C.2019.4.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 października 2018 r. - Enercon GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Gamesa Eólica, SL
(Sprawa C-433/17 P) 1

Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenia (WE) nro 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Artykuł 53 - Kolorowy unijny znak towarowy przedstawiający odcienie koloru zielonego - Częściowe unieważnienie prawa od znaku - Przekazanie sprawy do Wydziału Unieważnień

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/07)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Enercon GmbH (przedstawiciele: R. H. F. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf, QC)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: D. Botis, V. Ruzek i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy), Gamesa Eólica, SL (przedstawiciel: A. Sanz Cerralbo, abogada)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Enercon GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 412 z 4.12.2017.