Sprawa C-431/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie C-431/02: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(1)

(Odpady niebezpieczne - Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 91/689/EWG)

(2004/C 300/29)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

W sprawie C-431/02, mającej za przedmiot skargę na uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego na podstawie art. 226 WE, złożoną dnia 28 listopada 2002 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: X. Lewis i M. Konstantinidis) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielskij Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnicy: P. Ormond i K. Manji, wspierani przez M. Demetriou, barrister), Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, A. Borg Barthet, F. Macken (sprawozdawca), S. von Bahr i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 12 października 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Nie podejmując niezbędnych środków w celu zastosowania się do obowiązków wynikających z art. 1 ust. 4 i 5, art. 2 ust. 1, 2 i 4, art. 3 ust. 1-4, art. 4 ust. 1-3 oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 377, str. 20), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy oraz Traktatu WE.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Wspólnot Europejskich obciążona zostaje kosztami postępowania w jednej piątej.

4) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obciążone zostaje kosztami postępowania w czterech piątych.

______

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.