Sprawa C-43/05: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.131.23/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-43/05)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2000/78/WE - Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Brak transpozycji w przepisanym terminie)

(2006/C 131/41)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: V. Kreuschitz, D. Martin i H. Kreppel, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec [Przedstawiciel: U. Forsthoff, pełnomocnik]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niedokonanie w przewidzianym terminie transpozycji dyrektywy Rady 2000/78 z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L 303, str. 16)

Sentencja

1) Nie wprowadzając w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, co dotyczy dyskryminacji ze względu na religie lub przekonania, niepełnosprawność, jak również orientacje seksualną. Republika Federalna Niemiec uchybiła swoim zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy niniejszej dyrektywy.

2) Republika Federalna Niemiec jest obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.