Sprawa C-429/07: Inspecteur van de Belastingdienst v. X BV (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam - Niderlandy) - Inspecteur van de Belastingdienst przeciwko X BV

(Sprawa C-429/07)(1)

(Polityka konkurencji - Artykuły 81 WE i 82 WE - Artykuł 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Uwagi pisemne przedstawiane przez Komisję - Spór przed sądem krajowym dotyczący możliwości odliczenia podatkowego kary nałożonej na mocy decyzji Komisji)

(2009/C 180/08)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Gerechtshof te Amsterdam

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Inspecteur van de Belastingdienst

Strona pozwana: X BV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Gerechtshof te Amsterdam - Wykładnia art. 15 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003 L 1, s. 1) - Przedstawienie przez Komisję pisemnych uwag w postępowaniu krajowym dotyczącym możliwości odliczenia podatkowego kary nałożonej przez Komisję.

Sentencja

Artykuł 15 ust. 3 akapit pierwszy zdanie trzecie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu należy interpretować w ten sposób, iż zezwala on Komisji Wspólnot Europejskich na przedstawianie z urzędu uwag pisemnych sądowi państwa członkowskiego w postępowaniu dotyczącym możliwości odliczenia od zysku podlegającego opodatkowaniu kwoty grzywny nałożonej przez Komisję za naruszenie art. 81 WE lub 82 WE albo części tej kwoty.

______

(1) Dz.U. C 297 z 8.12.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.