Dz.U.UE.C.2019.16.26/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 25 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa - Hiszpania) - Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano
(Sprawa C-426/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 47 - Osoba korzystająca z pomocy prawnej - Wynagrodzenie obrońców z urzędu - Ustalanie stawek przez samorząd adwokacki - Brak uprzedniego poinformowania klientki adwokata o jego stawkach - Żądanie honorarium - Kontrola istnienia nieuczciwych warunków umownych i nieuczciwych praktyk - Spór główny - Wniesienie sprawy do właściwego organu - Niewniesienie sprawy do sądu odsyłającego - Odpowiedzi na pytania prejudycjalne - Użyteczność - Brak - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 16/32)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Elena Barba Giménez

Strona pozwana: Francisca Carrión Lozano

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (sąd pracy nr 2 w Terrassie, Hiszpania) postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

1 Dz.U. C 300 z 11.9.2017.