Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.16/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 25 sierpnia 2010 r. - Finanzamt Deggendorf przeciwko Markusowi Stoppelkampowi jako syndykowi w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku Haralda Raaba

(Sprawa C-421/10)

(2010/C 317/29)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Finanzamt Deggendorf.

Strona pozwana: Markus Stoppelkamp jako syndyk w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku Haralda Raaba.

Pytanie prejudycjalne

Czy podatnik jest "podatnikiem niezamieszkałym [niemającym siedziby] na terytorium danego kraju" w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych(1), gdy siedziba jego działalności gospodarczej znajduje się za granicą, czy też dodatkowym wymogiem jest brak prywatnego miejsca zamieszkania w kraju?

______

(1) Dz.U. L 145, s. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.