Sprawa C-420/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2022 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad - Bułgaria) - postępowanie karne przeciwko HN [Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 - Przemieszczanie odpadów - Artykuł 3 ust. 5 i art. 11 ust. 1 lit. i) - Dyrektywa 2008/98/WE - Gospodarowanie odpadami - Artykuł 16 - Zasady samowystarczalności i bliskości - Decyzja 2000/532/WE - Europejski katalog odpadów (EWC) - Zmieszane odpady komunalne poddawane mechanicznemu przetwarzaniu niezmieniającemu ich charakteru]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.418.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad - Bułgaria) - postępowanie karne przeciwko HN

(Sprawa C-420/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 47 i 48 - Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Artykuł 6 - Dyrektywa (UE) 2016/343 - Wzmocnienie niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym - Artykuł 8 - Prawo do obecności na rozprawie - Decyzja nakazująca powrót opatrzona zakazem wjazdu przez okres pięciu lat - Przesłanki przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność osoby zainteresowanej - Obowiązek obecności na rozprawie przewidziany w prawie krajowym]

Język postępowania: bułgarski

(2022/C 418/02)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

Sąd odsyłający

Sofiyski rayonen sad

Strona w postępowaniu głównym w sprawie karnej

HN

Przy udziale: Sofiyska rayonna prokuratura

Sentencja

1) Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu przewidującemu obowiązek obecności na rozprawie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym.

2) Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 2016/343

należy interpretować w ten sposób, że:

stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego zezwalającemu na prowadzenie rozprawy pod nieobecność podejrzanego lub oskarżonego, w sytuacji gdy znajduje się on poza tym państwem członkowskim i nie ma możliwości wjazdu na jego terytorium ze względu na zakaz wjazdu wydany wobec niego przez właściwe organy tego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 399 z 23.11.2020

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.