Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.82.2/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 marca 2019 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH, wniesione w dniu 22 czerwca 2018 r. przez CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH
(Sprawa C-415/18 P)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 82/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 marca 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (przedstawiciel: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba) częściowo odrzucił skargę jako oczywiście niedopuszczalną i częściowo oddalił ją jako oczywiście bezzasadną i postanowił, że skarżąca pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.