Sprawa C-415/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2008 r. w sprawie T-345/06, Complejo Agrícola SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wspieranej przez Królestwo Hiszpanii, wniesione w dniu 22 września 2008 r. przez Complejo Agrícola, SA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.313.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2008 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2008 r. w sprawie T-345/06, Complejo Agrícola SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wspieranej przez Królestwo Hiszpanii, wniesione w dniu 22 września 2008 r. przez Complejo Agrícola, SA

(Sprawa C-415/08 P)

(2008/C 313/22)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2008 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Complejo Agrícola, SA (przedstawiciele: A. Menéndez Menéndez i G. Yanguas Montero, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich i Królestwo Hiszpanii

Żądania wnoszącego odwołanie

– uznanie odwołania za dopuszczalne;

– uchylenie postanowienia Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r., podanego do wiadomości wnoszącego odwołanie w dniu 18 lipca 2008 r. (zwanego dalej "postanowieniem SPI"), w którym Sąd Pierwszej Instancji: a) uznaje za niedopuszczalną skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez Complejo Agrícola (zwaną dalej "skargą o stwierdzenie nieważności") przeciwko decyzji Komisji 2006/613/WE(1) z dnia 19 lipca 2006 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego (zwanej dalej "decyzją 2006/613"); oraz b) obciąża Complejo Agrícola poniesionymi przezeń kosztami oraz tymi poniesionymi przez Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej "Komisją");

– odesłanie sprawy do Sądu Pierwszej Instancji w celu uznania przezeń skargi o stwierdzenie nieważności za dopuszczalną i wydanie rozstrzygnięcia co do istoty podniesionych przez Complejo Agrícola w skardze o stwierdzenie nieważności żądań;

– obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez Complejo Agrícola w postępowaniu odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd Pierwszej Instancji w swym postanowieniu przyznaje, że decyzja 2006/613 jest aktem zaskarżalnym. Zaprzecza jednak istnieniu przysługującej Complejo Agrícola czynnej legitymacji procesowej do jej podważenia ze względu na to, że, w jego opinii, decyzja 2006/613, która uznaje za teren mający znaczenie dla Wspólnoty (SCI) Acebuchales de la Campińa Sur de Cádiz - kod 6120015- (zwany dalej "SCI Acebuchales"), wywierając wpływ na część działki "Las Lomas", której Complejo Agrícola jest właścicielem, nie dotyczy Complejo Agrícola bezpośrednio ze względu na to, iż nie nakłada nań żadnych konkretnych obowiązków i przewiduje zastosowanie krajowych przepisów wykonawczych.

Complejo Agrícola stoi na stanowisku, że SPI w swym postanowieniu dokonał błędnej wykładni art. 230 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej "traktatem WE") ponieważ, zgodnie z najbardziej aktualną wykładnią tego postanowienia w orzecznictwie, Complejo Agrícola posiada z całą pewnością legitymację procesową do podważenia decyzji 2006/613 ze względu na to, że dotyczy go ona bezpośrednio i indywidualnie. Z tego względu też należy uchylić zaskarżone postanowienie.

Decyzja 2006/613 dotyczy Complejo Agrícola bezpośrednio zarówno na podstawie dokonanej w orzecznictwie nieaktualnej już wykładni z punktu widzenia proceduralnego, jak i na podstawie dopuszczonej obecnie przez Sąd wykładni z punktu widzenia materialnego.

Sąd w zaskarżonym postanowieniu porównuje sytuację Complejo Agrícola z poprzednimi rozpatrywanymi przezeń sprawami, które nie mają z nią nic wspólnego, nie analizując konkretnych okoliczności tego przypadku. Zgodnie z obowiązującym obecnie orzecznictwem, sytuacja, w której znajduje się Complejo Agrícola, przemawia za przyznaniem mu czynnej legitymacji procesowej. Podstawowa różnica między niniejszym przypadkiem a poprzednio rozpatrywanymi i przytaczanymi w postanowieniu SPI sprawami polega bowiem na tym, że hiszpańskie przepisy o ochronie SCI były już ustanowione w momencie wydania decyzji 2006/613 i można było z pewnością określić skutki prawne, jakie wydanie decyzji 2006/613 pociągnie za sobą dla Complejo Agrícola, ponieważ możliwość, że państwo hiszpańskie nie zastosuje decyzji 2006/612 miała czysto teoretyczny charakter. Wbrew temu, co stwierdził SPI w swym postanowieniu, bez wpływu na to pozostaje możliwość wprowadzenie w przyszłości przez państwo hiszpańskie zmian do już ustanowionych przepisów o ochronie SCI.

______

(1) Dz.U. L 259, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.