Sprawa C-412/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 3 września 2020 r. - Europejski nakaz aresztowania wydany wobec P; druga strona postępowania: Openbaar Ministerie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 3 września 2020 r. - Europejski nakaz aresztowania wydany wobec P; druga strona postępowania: Openbaar Ministerie
(Sprawa C-412/20)

Język postępowania: niderlandzki

(2020/C 378/24)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym

Europejski nakaz aresztowania wydany wobec: P

Druga strona postępowania: Openbaar Ministerie

Pytanie prejudycjalne

Czy decyzja ramowa 2002/584/WSiSW 1 , art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej lub art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej rzeczywiście stoją na przeszkodzie temu, by wykonujący nakaz organ sądowy wykonał ENA wydany przez sąd wydającego nakaz państwa członkowskiego, w sytuacji, gdy sąd ten nie spełnia - i w chwili wydania ENA także już nie spełniał - wymogów skutecznej ochrony sądowej/skutecznego środka prawnego, ponieważ ustawodawstwo w tymże państwie członkowskim nie gwarantuje niezawisłości tego sądu i w chwili wydawania ENA także już jej nie gwarantowało?

1 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Dz.U. 2002, L 190, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.