Sprawa C-410/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg w dniu 22 września 2008 r. - Swiss Caps AG przeciwko Hauptzollamt Singen.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.313.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2008 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg w dniu 22 września 2008 r. - Swiss Caps AG przeciwko Hauptzollamt Singen

(Sprawa C-410/08)

(2008/C 313/20)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2008 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Swiss Caps AG

Strona pozwana: Hauptzollamt Singen

Pytania prejudycjalne

1) Czy pozycję 1517 Nomenklatury Scalonej [załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. - Nomenklatura Scalona (CN)(1)] należy interpretować w ten sposób, że preparaty z tylko jednego - skoncentrowanego - oleju lub tłuszczu, do którego dodano jedynie witaminę E i który nie został przetworzony, należy zaklasyfikować do tej pozycji?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy pozycję 1517 Nomenklatury Scalonej należy interpretować w ten sposób, że dodatek koncentratu witaminy E (koncentrat d-alfa-tokoferolu) w ilości 22,8 mg w stosunku do 600 mg koncentratu olejowego z ryb (Incromega EPA SR 500 TG) prowadzi do wykluczenia tego produktu z klasyfikacji do powyższej pozycji?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze i odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie:

Czy ogólną regułę interpretacji Nomenklatury Scalonej 5 należy interpretować w ten sposób, że otoczki kapsułki składające się z 212,8 mg żelatyny, 77,7 mg glicerolu i 159,6 mg wody oczyszczonej i zawierające substancje będące suplementem żywnościowym należy uznać za opakowanie?

4) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie trzecie:

Czy pozycję 1517 Nomenklatury Scalonej należy interpretować w ten sposób, że otoczka kapsułki składająca się z 212,8 mg żelatyny, 77,7 mg glicerolu i 159,6 mg wody oczyszczonej prowadzi do wykluczenia rzeczonej kapsułki z klasyfikacji do tej pozycji?

______

(1) Dz.U. L 256, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.