Sprawa C-405/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 maja 2015 r. w sprawie T-15/13 Group Nivelles/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) - Easy Sanitary Solutions (odpływ liniowy prysznica), wniesione w dniu 24 lipca 2015 r. przez OHIM.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.337.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2015 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 maja 2015 r. w sprawie T-15/13 Group Nivelles/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) - Easy Sanitary Solutions (odpływ liniowy prysznica), wniesione w dniu 24 lipca 2015 r. przez OHIM
(Sprawa C-405/15 P)

Język postępowania: niderlandzki

(2015/C 337/08)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2015 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciele: S. Bonne i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Group Nivelles NV i Easy Sanitary Solutions BV

Żądania wnoszącego odwołanie

OHIM wnosi do Trybunału o:

-
uchylenie zaskarżonego wyroku;
-
obciążenie strony skarżącej oraz interwenienta w postępowaniu przed Sądem kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM

Zarzuty i główne argumenty

Orzekając, że starszy wzór, przywołany w uzasadnieniu żądania unieważnienia prawa do wzoru, stanowi "całe urządzenie zapewniające odpływ substancji płynnych, oferowane przez przedsiębiorstwo Blücher" Sąd naruszył art. 63 ust. 1 [rozporządzenia nr 6/2002 1 ]. Group Nivelles powoływała się jedynie na ruszt, który został udostępniony publicznie, zarówno przez przedsiębiorstwo Blücher jak i inne przedsiębiorstwa, niezależnie od formy brodzika.

Orzekając, że OHIM był zobowiązany do porównania spornego wspólnotowego wzoru ze starszym wzorem, będącym wynikiem połączenia dwóch oddzielnych części ujawnionych w osobnych dokumentach, Sąd naruszył art. 25 ust. 1 pkt b) [rozporządzenia nr 6/2002], w związku z art. 5 [rozporządzenia nr 6/2002]. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym art. 5 [rozporządzenia nr 6/2002], sporny wzór nie może być porównywany z "połączeniem konkretnych elementów lub częściami starszych wzorów", lecz tylko "z poszczególnymi i dokładnie określonymi starszymi wzorami". Widoczne cechy zmontowanego produktu można czasami wywieść z wyglądu jego części składowych, lecz całościowe wrażenie pozostaje hipotetyczne względnie, w każdym razie, oparte na znacznych przybliżeniach. Pojęcie identyczności dwóch wzorów, na którym oparty jest art. 5 [rozporządzenia nr 6/2002], stoi na przeszkodzie analizie porównawczej opartej na hipotezach i przybliżeniach.

Uznając, że w przypadku w którym porównywany wzór został wykorzystany w towarach różnego rodzaju lub przeznaczenia, różnica ta może uniemożliwiać poinformowanemu konsumentowi rozpoznanie starszego wzoru, Sąd naruszył art. 25 ust. 1 pkt b) [rozporządzenia nr 6/2002] w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 [rozporządzenia nr 6/2002]. Artykuł 7 [rozporządzenia nr 6/2002] zawiera fikcję prawną, w myśl której zakłada się, że każdy udostępniony publicznie model jest znany zarówno środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, do której należał starszy model, jak i poinformowanym użytkownikom tego rodzaju towarów, których dotyczy sporny wzór. Po ustaleniu, że miało miejsce ujawnienie starszego modelu należy wychodzić z założenia, że wspomniany poinformowany użytkownik zna zarówno starszy model, jak i sposób jego wykorzystania, co wynika z dowodów i argumentów przedstawionych przez strony.

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002 L 3,. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.