Sprawa C-404/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Naumburg (Niemcy) w dniu 18 września 2008 r. - Investitionsbank Sachsen-Anhalt - Anstalt der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale przeciwko Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Naumburg (Niemcy) w dniu 18 września 2008 r. - Investitionsbank Sachsen-Anhalt - Anstalt der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale przeciwko Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

(Sprawa C-404/08)

(2008/C 327/16)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Sąd krajowy

Oberlandesgericht Naumburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Investitionsbank Sachsen-Anhalt - Anstalt der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale

Strona pozwana: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 86 ust. 1 WE w związku z art. 81 ust. 1 lit. a) i d) oraz ust. 2 WE powinien być interpretowany w ten sposób, że zwolnienie od kosztów i opłat sądowych przyznane przez kraj związkowy Saksonię-Anhalt zgodnie z § 6 ust. 1 Investitionsbank- Begleitgesetz (ustawy towarzyszącej utworzeniu banku inwestycyjnego) z dnia 18 grudnia 2003 r. (Gesetzund Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt nr 47/2003, s. 371) utworzonemu przez ten kraj Investitionsbank jest nieważne?

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: Czy wspólnotowe reguły konkurencji powinny być interpretowane zgodnie z art. 86 ust. 2 zdanie pierwsze WE w ten sposób, że Investitionsbank jedynie wówczas korzysta ze zwolnienia z kosztów i opłat sądowych tak jak kraj związkowy Saksonia-Anhalt, gdy wykonuje on zadania władzy publicznej zgodnie z § 6 Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (rozporządzenia w sprawie utworzenia Investitionsbank Sachsen-Anhalt) z dnia 30 grudnia 2003 r. (GVBl. LSA 2004, s. 20) zmienionego rozporządzeniem z dnia 2 grudnia 2006 r. (GVBl. LSA, s. 534)?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.