Sprawa C-402/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Liege (Belgia) w dniu 24... - OpenLEX

Sprawa C-402/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Liege (Belgia) w dniu 24 maja 2019 r. - LM/Centre public d’action sociale de Seraing.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.255.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Liège (Belgia) w dniu 24 maja 2019 r. - LM/Centre public d'action sociale de Seraing
(Sprawa C-402/19)

Język postępowania: francuski

(2019/C 255/35)

(Dz.U.UE C z dnia 29 lipca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Cour du travail de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: LM

Druga strona postępowania: Centre public d'action sociale de Seraing

Pytania prejudycjalne

Czy art. 57 § 2 akapit pierwszy pkt 1 loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (belgijskiej ustawy organicznej z dnia 8 lipca 1976 r. o publicznych centrach opieki społecznej) jest sprzeczny z art. 5 i 13 dyrektywy 2008/115/WE 1  w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również w związku z art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy oraz art. 7 i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w rozumieniu nadanym im przez wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2014 r., Abdida (C-562/13):

-
po pierwsze, w zakresie, w jakim prowadzi on do pozbawienia obywatela państwa trzeciego, który przebywa nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego, środków do zaspokojenia, na ile to możliwe, podstawowych potrzeb w okresie rozpatrywania wniesionej przez niego w imieniu własnym oraz w imieniu dziecka wówczas jeszcze małoletniego, jako jego przedstawiciel, skarg i o stwierdzenie nieważności i zawieszenie skierowanej przeciwko decyzji nakazującej im opuszczenie terytorium państwa członkowskiego,
-
biorąc pod uwagę, że po drugie, dziecko, aktualnie pełnoletnie, cierpi na poważną chorobę, że wykonanie tej decyzji może narazi ć je na poważne ryzyko ciężkiego i nieodwracalnego pogorszenia stanu zdrowia oraz że obecność rodzica przy pełnoletnim dziecku jest w ocenie lekarzy niezbędna ze względu na szczególną podatność dziecka na zagrożenia związane z jego stanem zdrowia (nawracające ataki anemii sierpowatej i konieczność interwencji chirurgicznej w celu uniknięcia paraliżu)?
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. 2008, L 348, s. 98).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.