Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.314.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2016 r. - Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii
(Sprawa C-388/16)

Język postępowania: hiszpański

(2016/C 314/22)

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: L. Nicolae i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

- Stwierdzenie, że nie przyjmując środków koniecznych do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-576/13 1 Komisja/Królestwo Hiszpanii dotyczącego uchybienia przez Królestwo Hiszpanii zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 49 TFUE, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 260 TFUE;
- Nakazanie Królestwu Hiszpanii zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wymiarze dziennym w kwocie 134 107,2 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku C-576/13 począwszy od dnia, w którym zostanie ogłoszony wyrok w niniejszej sprawie, do dnia pełnego wykonania wyroku C-576/13;
- Zasądzenie od Królestwa Hiszpanii na rzecz Komisji ryczałtu w wysokości wynikającej z pomnożenia stawki dziennej wynoszącej 27 522 EUR przez liczbę dni istnienia naruszenia, począwszy od dnia ogłoszenia wyroku w sprawie C-576/ 13 do
- dnia przyjęcia przez Królestwo Hiszpanii środków koniecznych do wykonania wyroku C-576/13, jeśli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że przyjęcie tych środków nastąpiło przed wydaniem wyroku w niniejszej sprawie;
- dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie, jeśli wyrok w sprawie C-576/13 nie zostanie w pełni wykonany przed tym dniem;
- obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Królestwo Hiszpanii nie przyjęło środków koniecznych w celu zastosowania się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-576/13, Komisja/Królestwo Hiszpanii.

1 EU: C:2014:2430
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.