Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.6/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 27 czerwca 2017 r. - Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistik N&N/Budapest Rendőrfőkapitánya
(Sprawa C-384/17)

Język postępowania: węgierski

(2017/C 318/10)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistik N&N.

Strona pozwana: Budapest Rendőrfőkapitánya.

Pytania prejudycjalne

1. Czy przesłanka proporcjonalności ustanowiona przez art. 9a dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 1  w wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawartej w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., wydanym w sprawach połączonych C-497/15 i C-498/15 Euro-Team (EU:C:2017:229), stanowi przepis dyrektywy o bezpośrednim stosowaniu?
2. W przypadku, gdyby przesłanka proporcjonalności ustanowiona przez art. 9a dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawartej w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., wydanym w sprawach połączonych C-497/15 i C-498/15 Euro-Team (EU:C:2017:229), nie stanowiła przepisu dyrektywy o bezpośrednim stosowaniu:

to czy wykładnia prawa krajowego zgodna z prawem Unii pozwala i wymaga, aby sąd krajowy i krajowy organ administracyjny - w braku działalności ustawodawczej w krajowych ramach prawnych - uzupełnili właściwe uregulowanie węgierskie w niniejszej sprawie materialnymi kryteriami przesłanki proporcjonalności ustanowionymi w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 marca 2017 r., wydanym w sprawach połączonych C-497/15 i C-498/15,Euro-Team (EU:C:2017:229)?

1 Dz.U. 1999, L 187, s. 42.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.