Sprawa C-381/07: Association nationale pour la protection des eaux et rivieres - TOS v. Ministere de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 6 listopada 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Francja) - Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS przeciwko Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

(Sprawa C-381/07)(1)

(Zanieczyszczenie środowiska wodnego - Dyrektywa 2006/11/WE - Artykuł 6 - Substancje niebezpieczne - Zrzuty - Wcześniejsze zezwolenie - Ustalenie norm emisji - System zgłoszeń - Hodowle ryb)

(2008/C 327/07)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS

Strona pozwana: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Conseil d'État - Wykładnia art. 6 dyrektywy 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz.U. L 64, s. 52) - Wymóg uzyskania zezwolenia określającego normy emisji w stosunku do wszystkich zrzutów, które mogą zawierać substancje niebezpieczną - Zgodność przepisów krajowych zastępujących w odniesieniu do hodowli ryb wymóg uprzedniego uzyskania zezwolenia systemem zgłoszeń, któremu towarzyszy odwołanie do znajdujących zastosowanie środowiskowych norm jakości oraz prawo sprzeciwu organu administracyjnego wobec rozpoczęcia ich działalności lub prawo nałożenia na dane urządzenia limitów zrzutów

Sentencja

Artykułu 6 dyrektywy 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty nie można interpretować w ten sposób, że po przyjęciu, w oparciu o ten przepis programów obniżenia zanieczyszczenia wód, zawierających środowiskowe normy jakości, wolno państwom członkowskim wprowadzić dla niektórych urządzeń uznanych za mało szkodliwe system, którego częścią jest odwołanie do tych norm oraz prawo sprzeciwu organu administracyjnego wobec rozpoczęcia ich działalności lub prawo nałożenia na dane urządzenia limitów zrzutów.

______

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.