Sprawa C-379/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 17 czerwca 2021 r. - "TBI Bank" EAD.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.368.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 17 czerwca 2021 r. - "TBI Bank" EAD
(Sprawa C-379/21)

Język postępowania: bułgarski

(2021/C 368/04)

(Dz.U.UE C z dnia 13 września 2021 r.)

Sąd odsyłający

Sofijski rajonen syd

Strony w postępowaniu głównym

Wnioskodawca w postępowaniu głównym: "TBI Bank" EAD

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG 1  z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że w wypadkach postępowań, w których dłużnik nie uczestniczy do chwili wydania orzeczenia sądu dotyczącego niezwłocznej płatności, sąd krajowy ma obowiązek rozpatrzenia z urzędu nieuczciwego charakteru warunku umownego - w tym jeśli jedynie powziął wątpliwość w tym względzie - i odstąpienia od jego stosowania?

2) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy sąd krajowy powinien w całości odmówić wydania orzeczenia nakazującego niezwłoczną płatność, gdy wyłącznie część roszczenia opiera się na prawdopodobnie nieuczciwym warunku umownym określającym wysokość wierzytelności, w tym w wypadkach, gdy w postępowaniach, w których dłużnik nie uczestniczy do chwili wydania orzeczenia sądu dotyczącego niezwłocznej płatności, nie można ustalić konkretnej wysokości wszystkich elementów wierzytelności określonych na podstawie warunków umownych, co do których nie ma wątpliwości, że nie są nieuczciwe?

3) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, lecz odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie, czy sąd krajowy ma obowiązek częściowo odmówić wydania orzeczenia nakazującego zapłatę - w odniesieniu do części roszczenia, która opiera się na nieuczciwym warunku umownym?

4) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie, czy sąd krajowy powinien z urzędu - i na jakich warunkach - uwzględnić skutki związane z nieuczciwym charakterem warunku umownego, gdy istnieją dane dotyczące płatności dokonanych na podstawie tego warunku, w tym dokonać potrącenia z innymi nieopłaconymi zobowiązaniami umownymi, co przewidziano w innych podobnych wypadkach określonych w prawie krajowym?

5) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania od drugiego do czwartego, czy sąd krajowy jest związany wskazówkami sądu wyższej instancji, które zgodnie z prawem krajowym są wiążące dla kontrolowanej instancji - lecz które to wskazówki nie uwzględniają skutków związanych z nieuczciwym charakterem warunku umownego zawartego w umowie konsumenckiej?

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.