Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Grenoble - Francja) - Margaretha Bouanich przeciwko Direction départementale des finances publiques de la Drôme

(Sprawa C-375/12) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 63 TFUE - Swobodny przepływ kapitału - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Mechanizm obliczania maksymalnej dopuszczalnej stawki podatków bezpośrednich na podstawie wysokości dochodów - Umowa dwustronna o unikaniu podwójnego opodatkowania - Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim i podlegających już opodatkowaniu u źródła - Nieuwzględnienie lub częściowe uwzględnienie podatku zapłaconego w tym innym państwie członkowskim przy obliczaniu maksymalnej dopuszczalnej stawki opodatkowania - Artykuł 65 TFUE - Ograniczenie - Względy uzasadniające)

(2014/C 135/05)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal administratif de Grenoble

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Margaretha Bouanich

Strona pozwana: Direction départementale des finances publiques de la Drôme

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunal administratif de Grenoble - Wykładnia art. 49, 63 i 65 TFUE - Uregulowanie krajowe w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych określające maksymalną dopuszczalną stawkę opodatkowania w odniesieniu do części podatków bezpośrednich należnych od podatnika - Mechanizm zwany "tarczą podatkową" - Dwustronna umowa podatkowa - Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim i podlegających już opodatkowaniu u źródła - Częściowe uwzględnienie kwot podatku pobranego u źródła przy obliczaniu maksymalnej dopuszczalnej stawki opodatkowania - Uzasadnienie takich przepisów dotyczące spójności systemu podatkowego, zrównoważonego rozdziału władztwa podatkowego pomiędzy państwami członkowskimi lub innego nadrzędnego względu interesu ogólnego

Sentencja

Artykuły 49 TFUE, 63 TFUE i 65 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego, na podstawie których, jeżeli rezydent tego państwa członkowskiego, będący akcjonariuszem spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, otrzymuje dywidendy opodatkowywane w dwóch państwach i jeżeli kwestia podwójnego opodatkowania jest regulowana poprzez dokonanie w państwie zamieszkania zaliczenia na poczet podatku w tej samej wysokości co podatek zapłacony w państwie spółki wypłacającej, mechanizm obliczania maksymalnych dopuszczalnych stawek różnych podatków bezpośrednich w wysokości określonego procentu dochodów osiągniętych w danym roku nie uwzględnia lub częściowo nie uwzględnia podatku zapłaconego w państwie spółki wypłacającej.

1 Dz.U. C 319 z 20.10.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.