Sprawa C-373/11: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v. Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos... - OpenLEX

Sprawa C-373/11: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v. Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.9/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 19 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias - Grecja) - Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou przeciwko Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Sprawa C-373/11) 1

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Ocena ważności - Wspólna polityka rolna - Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 - Dodatkowa płatność w przypadku określonych rodzajów gospodarowania i produkcji wysokojakościowej - Zakres uznania pozostawiony państwom członkowskim - Dyskryminacja - Artykuły 32 WE i 34 WE)

(2013/C 344/13)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

Strona pozwana: Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Symvoulio tis Epikrateias - Wykładnia rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (Dz.U. L 270, s. 1) - Wykładnia art. 2, 32 i 34 WE - Dodatkowa płatność w przypadku określonych rodzajów gospodarowania - Przyznana państwom członkowskim możliwość określenia różnych części składowej krajowych pułapów w celu przyznania dodatkowej pomocy - Różnice w traktowaniu producentów tych samych produktów w zależności od korzystania z tego uprawnienia przez każde państwo członkowskie

Sentencja

Analiza pytania prejudycjalnego nie wykazała niczego, co mogłoby podważyć ważność art. 69 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001,(WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001.

1 Dz.U. C 282 z 24.9.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.