Sprawa C-372/07: Nicole Hassett v. South Eastern Health Board i Cheryl Doherty v. North Western Health Board (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 października 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court Irlandia) - Nicole Hassett przeciwko South Eastern Health Board, Cheryl Doherty przeciwko North Western Health Board

(Sprawa C-372/07)(1)

(Jurysdykcja - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Artykuł 22 pkt 2 - Spory o ważność decyzji organów spółek - Wyłączna jurysdykcja sądów państwa siedziby - Organizacja zawodowa lekarzy)

(2008/C 301/19)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Supreme Court

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Strona pozwana: South Eastern Health Board, North Western Health Board

Przy udziale: Raymonda Howarda, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Briana Davidsona

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Supreme Court - Wykładnia art. 22 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, str. 1) - Organizacja zawodowa lekarzy, mająca formę spółki utworzonej zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich, udzielająca wsparcia i przejmująca koszty członków praktykujących w tym samym i w innym państwie członkowskim - Udzielenie wsparcia/przejęcie kosztów uzależnione od decyzji zarządu tej spółki, dysponującego całkowicie dyskrecjonalnymi uprawnieniami - Zaskarżenie decyzji odmawiającej udzielenia wsparcia lub przejęcia kosztów lekarzowi praktykującemu w innym państwie członkowskim - Jurysdykcja wyłączna sądów państwa, w którym spółka ta ma swoja siedzibę na podstawie art. 22 pkt 22 rozporządzenia

Sentencja

Wykładni art. 22 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy dokonywać w ten sposób, że nie dotyczy ważności decyzji organów spółki w rozumieniu tego przepisu powództwo, takie jak w postępowaniu przed sądem krajowym, w ramach którego jedna ze stron podnosi, że decyzja organu spółki narusza prawa, jakie strona ta wywodzi ze statutu tej spółki

______

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.