Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.5/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 19 czerwca 2017 r. - Uber BV/Richard Leipold
(Sprawa C-371/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 318/08)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Uber BV

Strona pozwana: Richard Leipold

Pytania prejudycjalne

1) Czy przedsiębiorstwo, które współpracując z przedsiębiorstwem oferującym pojazdy do wynajęcia dopuszczone do przewozu osób udostępnia aplikację na smartfony, dzięki której użytkownicy mogą zamówić samochód do wynajęcia wraz z kierowcą, oferuje w istocie usługę przewozu w rozumieniu art. 58 ust. 1 TFUE oraz art. 2 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2006/123, jeżeli organizacja tego przedsiębiorstwa jest ściśle związana z usługą przewozu, w szczególności gdy przedsiębiorstwo to
- ustala ceny, obsługę obrotu płatniczego i warunki przewozu w ramach zleceń

oraz

- oferuje pojazdy, w wynajmie których pośredniczy, pod własną nazwą oraz w ramach jednolitych akcji rabatowych?

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:

2) Czy można uznać za usprawiedliwione zakazanie świadczenia usług takiego rodzaju, jak w niniejszym sporze, na podstawie celu, jakim jest utrzymanie konkurencyjności oraz możliwości funkcjonowania transportu taksówkowego i przy uwzględnieniu aspektu ochrony porządku publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2006/123 oraz przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań transportu?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.