Sprawa C-368/07: Komisja Wspólnot Europejskich v. Włochy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 września 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Włochom

(Sprawa C-368/07)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2000/59/CE - Portowe urządzenia do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku - Brak utworzenia i wykonania planów odbioru i zagospodarowania odpadów dla wszystkich portów)

(2008/C 301/18)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: K. Simonsson i E. Montaguti, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Włochy (Przedstawiciele: I.M. Braguglia, pełnomocnik, G. Fiengo i F. Arena, adwokaci)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Nieprzyjęcie w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów koniecznych do zastosowania się do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz.U. L 332, s. 81)

Sentencja

1) Nie przygotowując i nie ustanawiając planu odbioru i zagospodarowania odpadów dla każdego z portów włoskich, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 5 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 223 z 22.9.2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.