Sprawa C-365/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie Tholos Anonymi Techniki Toutristiki Emporiki Pliroforiki Viomichaniki Etaireia (Tholos AE) przeciwko Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, wspieranemu przez 1) Syndemos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon oraz 2) Thessaliki Anonymi Techniki Etaireia (Thessaliki AE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.284.8/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie Tholos Anonymi Techniki Toutristiki Emporiki Pliroforiki Viomichaniki Etaireia (Tholos AE) przeciwko Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, wspieranemu przez 1) Syndemos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon oraz 2) Thessaliki Anonymi Techniki Etaireia (Thessaliki AE)

(Sprawa C-365/04)

(2004/C 284/16)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2004 r.)

Dnia 20 sierpnia 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) (Grecja) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie Tholos Anonymi Techniki Toutristiki Emporiki Pliroforiki Viomichaniki Etaireia (Tholos AE) przeciwko Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, wspieranemu przez 1) Syndemos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon i 2) Thessaliki Anonymi Techniki Etaireia (Thessaliki AE). Symvoulio tis Epikrateias wystąpił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy instytucja zamawiająca, przeprowadzająca procedurę przetargu w formie zaproszenia do ubiegania się o realizację projektu jak to, przedstawione w uzasadnieniu niniejszego postanowienia (składanie ofert pozbawionych wyjaśnień, zawierających odrębne rabaty dla niektórych grup cenowych oraz kontrola prawidłowości odrębnych rabatów) jest zobowiązana na podstawie art. 30 ust. 4 dyrektywy Rady 93/37 z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane(1) do nadania określonej treści decyzji, wzywającej oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących jego oferty, która w odniesieniu do wartości progowej ustalonej na podstawie zastosowania metody matematycznej charakteryzującej się identycznymi cechami jak przytoczone w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, podlega kwalifikacji jako nienormalnie niska?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi twierdzącej: czy dla spełnienia wymogów wspomnianego przepisu dyrektywy 93/37 wystarczy, jeżeli dana decyzja przytacza zaoferowane przez oferenta odrębne rabaty dla jednej lub więcej grup cenowych, które instytucji zamawiającej wydają się problematyczne, czy też instytucja zamawiająca musi ponadto podać powody, dla których uznaje dany rabat za problematyczny i poza tym szczegółowo wskazać szacunek kosztów granicznych wykonania stosownej roboty budowlanej?

______

(1) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.