Sprawa C-355/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2008 r. w sprawie T-91/07 WWF-UK Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 30 lipca 2008 r. przez WWF-UK Ltd.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.260.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 października 2008 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2008 r. w sprawie T-91/07 WWF-UK Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 30 lipca 2008 r. przez WWF-UK Ltd

(Sprawa C-355/08 P)

(2008/C 260/18)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2008 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: WWF-UK Ltd (przedstawiciele: R. Stein, solicitor, P. Sands i J. Simor, barristers)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi o:

– uchylenie postanowienia z dnia 2 czerwca 2008 r. i uznanie skargi WWF wniesionej do Sadu Pierwszej Instancji za dopuszczalną

– obciążenie Rady i Komisji kosztami postępowania obu instancji

Zarzuty i główne argumenty

1) Sąd błędnie orzekł, że prawo WWF do udziału - jako członka RAC - w procesie decyzyjnym oraz spoczywający na Radzie obowiązek uwzględniania jego opinii przed wydaniem odpowiednich środków nie wystarczają, aby akt dotyczył go "indywidualnie" w rozumieniu art. 230 WE. Sąd błędnie orzekł, że WWF nie ma praw procesowych, stwierdzając, iż prawa te przysługują jedynie RAC, a nie jego członkom.

2) Sąd błędnie orzekł, że nawet gdyby przyjąć legitymację procesową, ochrona prawna nie byłaby skierowana na ochronę praw proceduralnych WWF, w związku z czym ochrona ta nie jest konieczna. Stanowi to błędną analizę kwestii legitymacji procesowej. Zakładając, że można wykazać "bezpośredni i indywidualny" interes, wnosząca odwołanie ma prawo do kwestionowania danych środków, co WWF uczyniła w niniejszej sprawie. Prawo WWF nie jest ograniczone jedynie do kwestionowania błędów w procedurze, jak stwierdził Sąd.

3) Orzeczenie Sądu jest błędne ze względu na brak sprawiedliwego postępowania. Sąd zakończył postępowanie, po otrzymaniu interwencji Komisji z dnia 21 listopada 2007 r., pomimo że w dniu 27 września 2007 r. przyznał, że WWF powinien mieć możliwość ustosunkowania się do wszelkich uwag Komisji. WWF odmówiono możliwości złożenia uwag w tym zakresie. WWF mimo to złożył uwagi. Nie zostały one jednak uwzględnione przez Trybunał przed wydaniem postanowienia, w którym brak jest odniesienia do uwag WWF. W związku z tym Sąd dopuścił się poważnego naruszenia zasady sprawiedliwego procesu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.