Sprawa C-354/23, Seberts: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 8 czerwca 2023 r. - LM BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.314.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 8 czerwca 2023 r. - LM BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Sprawa C-354/23, Seberts 1 )

Język postępowania: niderlandzki

(2023/C 314/07)

(Dz.U.UE C z dnia 4 września 2023 r.)

Sąd odsyłający

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: LM BV

Strona przeciwna: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Pytanie prejudycjalne

Czy wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 2  (2014/C 204/01), a w szczególności ich pkt 135, 136, 137 i 144 lit. a) należy interpretować w ten sposób, że pomoc inwestycyjna służąca sfinansowaniu kosztów budowy, nabycia lub modernizacji nieruchomości ma miejsce jedynie wtedy, gdy beneficjent dotacji sam również jest lub staje się właścicielem nieruchomości, których koszty te dotyczą?

1 Niniejszej sprawie została nadana fikcyjna nazwa, która nie odpowiada rzeczywistej nazwie żadnej ze stron postępowania.
2 Dz.U. 2014, C 204, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.