Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.389.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Cluj - Rumunia) - SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan
(Sprawa C-354/14) 1
(Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ towarów - Środki o skutku równoważnym - Towary dopuszczone do swobodnego obrotu w Niemczech - Towary podlegające kontrolom homologacyjnym w Rumunii - Świadectwo zgodności wydane dystrybutorowi w innym państwie członkowskim - Świadectwo uznane za niewystarczające dla dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów - Zasada wzajemnego uznawania - Częściowa niedopuszczalność)

Język postępowania: rumuński

(2015/C 389/10)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Tribunalul Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SC Capoda Import-Export SRL

Strona pozwana: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Sentencja

1) Artykuł 34 TFUE i art. 31 ust. 1 i 12 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywy ramowej) powinny być interpretowane w ten sposób, że nie sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, takiemu jak sporne w postępowaniu głównym, które uzależnia sprzedaż w danym państwie członkowskim odrębnych, nowych części do pojazdów drogowych - w niniejszej sprawie pomp do wody i filtrów paliwowych - od stosowania procedury certyfikacji lub homologacji w tym państwie członkowskim, o ile uregulowanie to przewiduje ponadto wyjątki mogące zapewnić, że części produkowane i sprzedawane zgodnie z prawem w innym państwach członkowskich są z niej zwolnione, lub w ich braku, o ile odnośne części są w stanie spowodować poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania układów istotnych dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko oraz że owa procedura homologacji lub certyfikacji jest koniecznie niezbędna i proporcjonalna dla przestrzegania celów ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska.
2) Warunki, na jakich następuje przedstawienie dowodu na to, iż takie części zostały już homologowane lub poświadczone albo że stanowią one oryginalne części lub części o porównywalnej jakości, należą w braku uregulowania prawa Unii do praw państw członkowskich z zastrzeżeniem zasad równoważności i skuteczności.
1 Dz.U. C 361 z 13.10.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.