Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Navarra - Hiszpania) - Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal
(Sprawa C-352/16) 1

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 112/44)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 326 z 5.9.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.