Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.10.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. - Rose Vision, SL/Komisja Europejska
(Sprawa C-346/18 P) 1

(Odwołanie - Projekty finansowane przez Unię Europejską w dziedzinie badań - Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013) - Umowy o udzielenie dotacji dotyczące projektów FIRST, F utureNEM, sISI, 4NEM i SFERA - Audyty stwierdzające nieprawidłowości we wdrażaniu niektórych projektów - Decyzje Komisji Europejskiej zawieszające wypłatę kwot należnych w ramach innych projektów - Skargi o stwierdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej i o stwierdzenie nieważności)

Język postępowania: hiszpański

(2020/C 10/13)

(Dz.U.UE C z dnia 13 stycznia 2020 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Rose Vision, SL (przedstawiciel: J.J. Marín López, abogado)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo R. Lyal, J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza i M. Siekierzyńska, następnie R. Lyal, J. Estrada de Solà i M. Siekierzyńska, pełnomocnicy, wspierani przez J. Rivasa, abogado)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 marca 2018 r., Rose Vision/Komisja (T-45/13 RENV i T-587/15, niepublikowany, EU:T:2018:124) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd orzekł w pkt 160 tego wyroku, że nie ma potrzeby stwierdzenia, na podstawie art. 340 akapit pierwszy TFUE, że skarżąca poniosła szkodę umowną wskutek naruszenia pkt II.22 ust. 1 warunków ogólnych stanowiących integralną część umów zawartych między Rose Vision SL a Komisją Europejską w ramach siódmego programu ramowego przyjętego decyzją nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).
2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.
3) Stwierdza się, że Komisja Europejska naruszyła umowę o udzielenie dotacji dotyczącą projektu FutureNEM w zakresie poufności audytu 11-INFS-025.
4) Rose Vision SL pokrywa, poza własnymi kosztami, połowę kosztów poniesionych przez Komisję Europejską zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym.
1 Dz.U. C 268 z 30.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.