Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 lipca 2019 r. - Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA/Komisja Europejska
(Sprawa C-345/18 P) 1

(Odwołanie - Polityka handlowa - Dumping - Decyzja wykonawcza (UE) 2016/176 - Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin i produkowanego przez Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd - Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 - Artykuł 3 ust. 2, 3 i 5 - Brak istotnej szkody - Oczywisty błąd w ocenie - Ustalenie szkody - Ocena wszystkich istotnych czynników ekonomicznych i wskaźników oddziałujących na stan przemysłu Unii Europejskiej - Udział w rynku)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/27)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA i Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (przedstawiciel: R. MacLean, Solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.F. Brakeland i A. Demeneix, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA i Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.