Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mora Kommun (Szwecja) w dniu 21 sierpnia 2009 r. - Dan Bengtsson przeciwko Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

(Sprawa C-344/09)

(2010/C 317/24)

Język postępowania: szwedzki

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Sąd krajowy

Mora Kommun

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Dan Bengtsson

Strona pozwana: Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

Pytania prejudycjalne

Komisja ds. środowiska i zdrowia gminy Mora wnosi do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni zalecenia Rady 1999/519/WE(1) w związku z art. 174 ust. 2 WE. Pytanie ma na celu ustalenie, czy poziomy odniesienia wartości pól elektromagnetycznych przewidziane w powyższym zaleceniu należy traktować jako wytyczne dla wdrożenia zasady ostrożności, czy też wspomniana zasada stanowi uzupełnienie omawianego zalecenia?

______

(1) Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199, s. 59).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.