Sprawa C-343/13: Modelo Continente Hipermercados SA v. Autoridade Para As Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT) (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.138.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2015 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal do Trabalho de Leiria - Portugalia) - Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT)
(Sprawa C-343/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - System łączenia się spółek akcyjnych - Dyrektywa 78/855/EWG - Połączenie poprzez przejęcie - Artykuł 19 - Skutki - Przeniesienie wszystkich aktywów i wszystkich pasywów spółki przejmowanej na spółkę przejmującą - Wykroczenie popełnione przez spółkę przejmowaną przed połączeniem - Stwierdzenie wykroczenia decyzją administracyjną wydaną po tym połączeniu - Prawo krajowe - Przeniesienie odpowiedzialności za wykroczenia spółki przejmowanej - Dopuszczalność)

Język postępowania: portugalski

(2015/C 138/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal do Trabalho de Leiria

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Modelo Continente Hipermercados SA

Strona pozwana: Autoridade Para As Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT)

Sentencja

Artykuł 19 ust. 1 trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r., wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r., powinien być interpretowany w ten sposób, że "połączenie przez przejęcie" w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej dyrektywy powoduje przeniesienie na spółkę przejmującą obowiązku zapłaty grzywny nałożonej ostateczną decyzją po tym połączeniu za wykroczenia w świetle prawa pracy popełnione przez spółkę przejmowaną przed wspomnianym połączeniem.

1 Dz.U. C 260 z 7.9.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.