Sprawa C-343/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Oberster Gerichtshof z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie land Oberösterreich przeciwko ČEZ a.s.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.251.8/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Oberster Gerichtshof z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie land Oberösterreich przeciwko ČEZ a.s.

(Sprawa C-343/04)

(2004/C 251/14)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2004 r.)

Dnia 10 sierpnia 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Oberster Gerichtshof (Najwyższy Trybunał, Austria) z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie land Oberösterreich przeciwko ČEZ a.s. Oberster Gerichtshof zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy sformułowanie "sprawy, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach", które występuje w art. 16 ust. 1 lit. a Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 27 września 1968 r. (konwencja brukselska), należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on również (prewencyjne) powództwo o zaniechanie, w drodze którego strona żąda, w oparciu o § 364 ust. 2 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (austriacki kodeks cywilny, AGBG), wydania zakazu immisji z nieruchomości położonej w sąsiednim, nie należącym do Unii Europejskiej państwie, na nieruchomość stanowiącą przedmiot prawa własności strony występującej z powództwem? W tym przypadku chodzi o promieniowanie jonizujące emitowane z położonej w Republice Czeskiej elektrowni atomowej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.