Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii

(Sprawa C-342/10)

(2010/C 234/46)

Język postępowania: fiński

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Koskinen i R. Lyal)

Strona pozwana: Republika Finlandii

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że ustanawiając i utrzymując w mocy przepisy, na mocy których dywidendy wypłacane na rzecz zagranicznych funduszy emerytalnych są opodatkowane w sposób dyskryminujący, Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 63 TFUE i art. 40 porozumienia EOG;

– obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zagraniczne fundusze emerytalne są opodatkowane w Finlandii w zakresie dotyczącym uzyskiwanych przez nie dywidend w sposób bardziej rygorystyczny od fińskich funduszy emerytalnych. Fińskie fundusze emerytalne są objęte szczególnymi przepisami podatkowymi (elinkeinoverolaki) [ustawa o podatku od działalności gospodarczej] i odnosząca się do nich stawka podatku jest określana w inny sposób, niż stawka podatku mająca zastosowanie do innych osób prawnych. Zgodnie z § 6a elinkeinoverolaki jedynie 75 % uzyskiwanych przez nie dywidend jest objętych obowiązkiem podatkowym i ponieważ stawka podatku od osób prawnych wynosi 26 %, rzeczywista stawka podatku wynosi w przypadku funduszy emerytalnych 19,5 %. Ponadto, zgodnie z § 7 i § 8 ust. 1 pkt 10 elinkeino-verolaki fińskie zakłady ubezpieczeń emerytalnych mają prawo do podatkowego odliczenia kosztów i strat poniesionych w związku z uzyskaniem i utrzymaniem przychodów i do odliczenia zobowiązań emerytalnych. Od dywidend uzyskiwanych przez odpowiednie zagraniczne fundusze emerytalne jest pobierany podatek u źródła nawet w wysokości 28 %. W zakresie dotyczącym funduszy emerytalnych z siedzibą w państwach członkowskich i większości funduszy emerytalnych z państw EFTA należących do EOG, dywidendy są opodatkowane stawką podatku wynoszącą 19,5 %, jednak zagraniczne fundusze emerytalne nie są uprawnione do dokonywania odpowiednich odliczeń.

Stawka podatku obowiązująca zgodnie z fińskim systemem podatkowym w przypadku dywidend wypłacanych za granicę i większa podstawa opodatkowania mająca zastosowanie do tych dywidend stawiają zagraniczne fundusze emerytalne oferujące swe usługi fińskim klientom w gorszej sytuacji poprzez stworzenie im sytuacji niekorzystnej z punktu widzenia konkurencji. Poprzez dyskryminujące traktowanie zagranicznych funduszy emerytalnych inwestycje w fińskie spółki stają się mniej zyskowne i mniej atrakcyjne. Ponadto zmniejszona zostaje również możliwość uzyskania przez fińskie przedsiębiorstwa finansowania kapitałowego od zagranicznych funduszy emerytalnych. W związku z tym mamy do czynienia z ograniczeniem zakazanym na podstawie art. 63 TFUE i na podstawie art. 40 porozumienia EOG. Dyskryminujące traktowanie zagranicznych funduszy emerytalnych nie może być uzasadnione względami powołanymi przez Republikę Finlandii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.