Dz.U.UE.C.2019.35.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 29 listopada 2018 r. Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
(Sprawa C-340/17 P) 1

[Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Unieważnienie prawa do znaku na podstawie wcześniejszego znaku towarowego Zjednoczonego Królestwa - Rzeczywiste używanie - Dowód - Skutki postępowania w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dla postępowania przed Sądem i zgodności z prawem spornej decyzji - Brak]

Język postępowania: angielski

(2019/C 35/07)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (przedstawiciele: E. Baud i P. Marchiset, adwokaci)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Botis i S. Hanne, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Brodie i Z. Lavery, pełnomocnicy, wspierani przez N. Saundersa, barrister)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 347 z 16.10.2017.