Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.258.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2012 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 czerwca 2012 r. - Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-336/09 P)(1)

(Odwołanie - Wspólna organizacja rynków - Środki przejściowe przewidziane w związku z przystąpieniem nowych państw członkowskich - Rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin - Początek biegu terminu - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność - Zarzuty - Naruszenie fundamentalnych zasad wspólnoty prawa oraz zasady skutecznej ochrony sądowej)

(2012/C 258/03)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: M. Dowgielewicz, a następnie M. Szpunar, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa-Lacombe, A. StobieckaKuik, A. Szmytkowska i T. van Rijn, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie wniesione od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-258/04 Polska przeciwko Komisji, którym to postanowieniem Sąd odrzucił jako niedopuszczalną skargę mającą na celu stwierdzenie częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji [do Unii Europejskiej] (Dz.U. L 9, s. 8) - Dzień, od którego zaczyna biec termin do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności - Błędna wykładnia art. 230 akapit czwarty WE i rozporządzenia nr 1 dotyczącego ustalenia systemu językowego EWG (Dz.U. L 17, s. 385) - Naruszenie prawa do skutecznej skargi oraz zasad solidarności i dobrej wiary - Uchybienia proceduralne wynikające z odmowy uwzględnienia przez Sąd zarzutów związanych z naruszeniem tych zasad

Sentencja

1) Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-258/04 Polska przeciwko Komisji zostaje uchylone.
2) Sprawa zostaje odesłana do Sądu Unii Europejskiej w celu wydania orzeczenia w przedmiocie żądań Rzeczypospolitej Polskiej zmierzających do stwierdzenia nieważności art. 5, art. 6 ust. 1-3, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, i Słowacji.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.