Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 listopada 2018 r. - Republika Estońska / Komisja Europejska, Republika Łotewska
(Sprawa C-334/17 P) 1

Odwołanie - Wspólna organizacja rynków - Opłaty pobierane za niewyeliminowane nadwyżki cukru - Decyzja 2006/776/WE - Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej - Pismo oddalające wniosek - Skarga na to pismo - Dopuszczalność

Język postępowania: estoński

(2019/C 16/20)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Estońska (przedstawiciel: N. Grünberg, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Lewis i L. Naaber-Kivisoo, pełnomocnicy, wspierani przez S. Mody'ego, vandeadvokaat), Republika Łotewska

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Republika Estońska zostaje obciążona kosztami postepowania.
1 Dz.U. C 256 z 7.8.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.