Sprawa C-334/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.223.39/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-334/08)

(2008/C 223/65)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: A. Aresu i A. Caeiros)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że odmawiając udostępnienia Komisji środków własnych odpowiadających długowi celnemu wynikającemu z udzielenia niezgodnych z prawem pozwoleń na utworzenie i prowadzenie składów celnych typu C w Taranto przez Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata z siedzibą w Bari oraz następujących po nich pozwoleń na przetwarzanie pod nadzorem celnym i na uszlachetnianie czynne do ich cofnięcia w dniu 4 grudnia 2002 r., Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 10 WE, art. 8 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom(1) z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich oraz art. 2, 6, 10, 11 i 17 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000(2) z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot,

– obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze Komisja Europejska zarzuca rządowi włoskiemu, że odmówił on udostępnienia Wspólnocie Europejskiej środków własnych - szacowanych na 23 mln EUR - odpowiadających niektórym, niezgodnym z prawem pozwoleniom celnym udzielonym w Taranto w okresie pomiędzy lutym 1997 r. a grudniem 2002 r.

Przedmiotem sporu jest głównie odpowiedzialność za kwoty odpowiadające środkom, które nie mogły zostać pobrane w związku ze spornymi działaniami niezgodnymi z prawem. Rząd włoski podnosi, że nie jest odpowiedzialny za utracone wpływy wynikające z wskazanych nieprawidłowości, ponieważ należy je przypisać wyłącznie urzędnikom, którzy spowodowali szkodę. Komisja jest natomiast zdania, że obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego zobowiązują państwo włoskie do ponoszenia wszystkich skutków finansowych wynikających z - również bezprawnych - zachowań urzędników, działających w jego imieniu i na jego rachunek.

______

(1) Dz.U. L 253, s. 42.

(2) Dz.U. L 130, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.