Sprawa C-333/06: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-333/06)

(2006/C 224/58)

Język postępowania: szwedzki

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: J. R. Vidal Puig i K. Simonsson, działający w charakterze pełnomocników)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie określając systemu sankcji stosowanych w razie naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91(1), Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 16 tego rozporządzenia;

– obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 16 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji za naruszenie tego rozporządzenia.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, Królestwo Szwecji - nie ustanawiając sankcji za naruszenie przepisów art. 14 rozporządzenia blisko osiemnaście miesięcy po jego wejściu w życie - nadal nie ustanowiło pełnego systemu sankcji za naruszenie tego rozporządzenia.

______

(1) Dz.U. L 46, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.