Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.309.26/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Roma (Włochy) w dniu 1 czerwca 2017 r. - Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
(Sprawa C-331/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 309/32)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Corte d'appello di Roma

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca/powodowa/wnosząca odwołanie: Martina Sciotto

Strona pozwana, Druga strona postępowania: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy prawa europejskiego [w szczególności klauzula 5 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., znajdującego się w załączniku do dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) 1 ] stoją na przeszkodzie przepisom prawa krajowego (w szczególności art. 3 ust. 6 dekretu z mocą ustawy nr 64 z dnia 30 kwietnia 2010 r., przekształconego, ze zmianami, w ustawę nr 100 z dnia 29 czerwca 2010 r.), które, wyłączając w sposób ogólny stosunki pracy na czas określony pracowników fundacji operowo-symfonicznych spod zasady, zgodnie z którą normalną formą stosunku pracy jest zatrudnienie na czas nieokreślony, muszą być interpretowane jako pełna liberalizacja takich stosunków, bez przewidzenia, także w sytuacji odnowienia [umowy lub stosunku pracy] na okres ponad trzech lat (lub inny okres), środków przekształcenia stosunku (stabilizacji) lub naprawienia szkody)?

1 Dz.U. L 175, s. 43.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.