Sprawa C-330/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) w dniu 27 maja 2021 r. - The Escape Center BVBA / Belgische Staat.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.338.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) w dniu 27 maja 2021 r. - The Escape Center BVBA / Belgische Staat
(Sprawa C-330/21)

Język postępowania: niderlandzki

(2021/C 338/11)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2021 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: The Escape Center BVBA

Druga strona postępowania: Belgische Staat

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112 1  w związku z pkt 14 załącznika III do tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że umożliwianie korzystania z obiektów sportowych podlega obniżonej stawce VAT tylko wówczas, gdy nie towarzyszy mu udzielanie - indywidualnie lub w odniesieniu do grupy - wskazówek dotyczących treningu?

1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. 2006, L 347, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.