Sprawa C-328/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. - Komisja Europejska v. Republika Austrii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.5/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. - Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp./Komisja Europejska
(Sprawa C-700/19 P) 1

[Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Napędy optyczne - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. - Jednolite i ciągłe naruszenie - Pojęcie - Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące organizowanych przez dwóch producentów komputerów przetargów na napędy optyczne do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych]

Język postępowania: angielski

(2022/C 294/06)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Wnoszące odwołanie: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (przedstawiciele: początkowo A. Aresu, M. Bay, avvocati, i J. Ruiz Calzado, abogado, a następnie M. Bay, avvocato, i J. Ruiz Calzado, abogado)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Biolan, M. Farley, F. van Schaik i C. Zois, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Uchyla się wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2019 r., Toshiba Samsung Storage Technology i Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisja (T-8/16, EU:T:2019:522).

2) Stwierdza się nieważność art. 1 lit. e) decyzji Komisji C(2015) 7135 final z dnia 21 października 2015 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39639 - Napędy optyczne) w zakresie, w jakim Komisja stwierdza w nim, że Toshiba Samsung Storage Technology Corp. i Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. naruszyły art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., uczestnicząc od dnia 23 czerwca 2004 r. do dnia 17 listopada 2008 r. w kilku odrębnych naruszeniach.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Komisja Europejska zostaje obciążona, poza jej własnymi kosztami związanymi zarówno z postępowaniem w pierwszej instancji, jak i z postępowaniem odwoławczym, wszystkimi kosztami poniesionymi przez Toshiba Samsung Storage Technology Corp. i Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. w ramach niniejszego odwołania oraz połową kosztów poniesionych przez nie w pierwszej instancji.

5) Toshiba Samsung Storage Technology Corp. i Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. pokrywają połowę własnych kosztów związanych z postępowaniem w pierwszej instancji.

1 Dz.U. C 383 z 11.11.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.