Sprawa C-327/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorwacja) w dniu 16 maja 2022 r. - Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.424.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovacki sud Republikę Hrvatske (Chorwacja) w dniu 16 maja 2022 r. - Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.
(Sprawa C-327/22)

Język postępowania: chorwacki

(2022/C 424/23)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2022 r.)

Sąd odsyłający

Visoki trgovacki sud Republikę Hrvatske

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Centar za restrukturiranje i prodaju

Strona pozwana: PROM-VIDIJA d.o.o.

Pytanie prejudycjalne

Czy należy uznać, że zasada przewidziana w art. 121 Sudski poslovnik (regulaminu postępowania przed sądami) i zarządzeniu Prezesa Visoki trgovacki sud Republikę Hrvatske (apelacyjnego sądu gospodarczego Republiki Chorwacji) Su-918/21-19 z dnia 20 stycznia 2022 r., na podstawie której zakazuje się wysyłania orzeczeń sędziów, jeśli nie zostały one wydane w całkowitej zgodzie z kolejnością rozpatrywania spraw określoną w tym zarządzeniu, jest zgodna z art. 18 ust. 1. TUE i art. 47 Karty praw podstawowych?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.