Sprawa C-325/16: Industrias Químicas del Vallés, SA v. Administración General del Estado, Sapec Agro, SA (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.240.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Industrias Químicas del Vallés, SA / Administración General del Estado, Sapec Agro, SA
(Sprawa C-325/16) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo - Dyrektywa 91/414/EWG - Dyrektywa 2010/28/UE - Artykuł 3 ust. 1 - Procedura ponownej oceny przez państwa członkowskie dopuszczonych środków ochrony roślin - Termin - Przedłużenie)

Język postępowania: hiszpański

(2018/C 240/03)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2018 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Industrias Químicas del Vallés, SA

Strona pozwana: Administración General del Estado, Sapec Agro, SA

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej należy interpretować w ten sposób, że termin w nim określony, upływający w dniu 31 grudnia 2010 r., umożliwiający państwom członkowskim, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zmianę lub wycofanie istniejących zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające metalaksyl jako substancję czynną, jest terminem zawitym, który nie może zostać przedłużony przez te państwa.

1 Dz.U. C 305 z 22.8.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.