Sprawa C-323/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 5 lipca 2010 r. - Gebr. Stolle GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.274.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 5 lipca 2010 r. - Gebr. Stolle GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Sprawa C-323/10)

(2010/C 274/06)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2010 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG.

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Pytania prejudycjalne

1) Czy tusza z podpozycji 0207 12 90(1) musi być całkowicie (bez pozostałości) wypatroszona tak, że niekorzystne jest dla celów klasyfikacji taryfowej, jeśli tusza po procesie maszynowego patroszenia nadal nie jest pozbawiona na przykład części jelit albo tchawicy?

______

(1) Dz. U. L 338 z 30.12.1999, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.