Sprawa C-323/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.131.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 marca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-323/03)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 - Kabotaż morski - Obowiązywanie w zakresie usług transportu pasażerskiego po ría de Vigo - Koncesja na dwadzieścia lat dla jednego operatora - Zgodność - Możliwość udzielania zamówień na usługi publiczne lub nakładania obowiązku świadczenia usług publicznych - Klauzula "standstill")

(2006/C 131/08)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: I. Martínez del Peral i K. Simonsson, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii [Przedstawiciele: L. Fraguas Gadea i J. M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnicy]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 1, 4, 7 i 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie Państw Członkowskich (kabotaż morski) (Dz.U. L 364, str. 7) oraz traktatu WE - Przepisy krajowe pozwalające na udzielenie zamówienia na usługi transportu morskiego po ría de Vigo na dwadzieścia lat jednemu tylko operatorowi, wprowadzające system bardziej restrykcyjny i nakładający obowiązek świadczenia usług publicznych

Sentencja

1) Utrzymując w mocy uregulowania:

pozwalające na udzielenie zamówienia na pasażerskie usługi transportu morskiego po ría de Vigo jednemu tylko operatorowi w ciągu dwudziestoletniego okresu oraz określające, iż jednym z kryteriów udzielenia koncesji jest nabyte doświadczenie w zakresie transportu po tej ría de Vigo,

pozwalające na nałożenie obowiązku świadczenia usług publicznych na sezonowe usługi transportowe połączeń z wyspami lub na regularne usługi transportowe między portami kontynentalnymi,

które nie zostały w ogóle skonsultowane z Komisją przed ich przyjęciem,

Królestwo Hiszpanii naruszyło art. 1, 4 i 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie Państw Członkowskich (kabotaż morski) oraz uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tego rozporządzenia.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 239 z 04.10.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.