Sprawa C-322/06: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.237.7/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

(Sprawa C-322/06)

(2006/C 237/12)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: N. Yerrell i W. Wils)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów

Żądania strony skarżącej

– orzeczenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego(1), a przynajmniej nie powiadamiając o nich Komisji, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

– obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 23 marca 2005 r.

______

(1) Dz.U. L 80 str. 35

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.