Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.10.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 25 czerwca 2019 r. - Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Komisja Europejska

(Sprawa C-319/18 P) (1)

(Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Wyłączne prawo użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves (Hiszpania) przyznane przedsiębiorstwu świadczącemu usługi w zakresie przewozów morskich - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa, wydana poprzeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego - Korzyść przyznana z zasobów państwowych - Kryterium inwestora prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej)

(2020/C 10/22)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 13 stycznia 2020 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Fred Olsen, SA (przedstawiciele: adwokaci J.M. Rodríguez Cárcamo i A.M. Rodríguez Conde)

Druga strona postępowania: Naviera Armas, SA (przedstawiciele: adwokaci J.L. Buendía Sierra i Á. Givaja Sanz), Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar, S. Noë i G. Luengo, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.
2) Fred Olsen SA zostaje obciążona, poza własnymi kosztami związanymi z odwołaniem, kosztami poniesionymi przez Naviera Armas SA.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty. (1) Dz.U. C 268 z 30.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.