Sprawa C-317/06: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.212.25/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 września 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-317/06)

(2006/C 212/43)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 2 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel(- e): J. Energen i R. Vidal Puig)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej(1), a w każdym razie nie powiadamiając o tych przepisach Komisji, Królestwo hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

– obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji Dyrektywy 2002/14/WE upłynął w dniu 23 marca 2005 r.

______

(1) Dz.U. L 80, str. 29.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.